Zásady zpracování osobních údajů – výběrová řízení

Zásady zpracování osobních údajů společností MALINA – VRŠE s.r.o. – uchazečů o zaměstnání

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak naše společnost nakládá s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělil či které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dostupné zde. O Vašich nejdůležitějších právech a procesech zpracování Vás informujeme v tomto textu.

I.
Základní údaje o správci

Identifikační údaje společnosti:

Firma: MALINA – VRŠE s.r.o., IČO 274 62 889
Sídlo: č.p. 123, 504 01 Zachrašťany
Email: info@malina-vrse.cz
Webové stránky: https://www.servis-malina.cz/

(dále jako „společnost“)

 

II.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 

III.
Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom Vám mohli poskytovat plnění dle uzavřené smlouvy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít.

V průběhu náborového procesu shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které obdržíme přímo od Vás, jako informace obsažené ve Vašem životopise a jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete, zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o předchozím zaměstnání a dosaženém vzdělání, údaje o Vašich dalších zkušenostech, znalostech a dovednostech (kvalifikaci), případně o Vašich požadavcích na pracovní zařazení či pracovní a mzdové podmínky.

Dále shromažďujeme a zpracováváme informace, které o Vás obdržíme od dalších osob v souvislosti s Vaší pracovní historií, vyjádření Vašich předchozích zaměstnavatelů, popřípadě od osob, které Vás doporučí a podobně. Možným externím zdrojem údajů o Vás mohou být i veřejně přístupné profesionálně zaměřené webové stránky (např. LinkedIn) a Vaše veřejné profily na sociálních médiích (např. Facebook). Takto zpracováváme jen osobní údaje, které nejsou právními předpisy zakázané a které souvisejí s výkonem práce na nabízené pracovní pozici.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyhodnocení Vašich schopností, kvalifikace a vhodnosti pro nabízenou pozici u naší společnosti a abychom Vás mohli kontaktovat a rozhodnout se, zda s vámi uzavřít smlouvu.

Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace proběhnutého výběrového řízení, máme-li za to, že hrozí riziko sporu s uchazečem o důvodech jeho nepřijetí, případně pro prokázání splnění veškerých zákonných povinností v případě kontroly vedené ze strany kontrolního orgánu.

Po skončení výběrového řízení či po Vašem vyřazení z probíhajícího výběrového řízení Vaše osobní údaje dále zpracováváme pouze na základě Vašeho uděleného souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to jakýmkoli prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: info@malina-vrse.cz či zasláním dopisu na adresu: č.p. 123, 504 01 Zachrašťany. V takovém případě bude zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu bez zbytečného odkladu ukončeno.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která se na nás vztahuje.

IV.
Rozsah zpracovaných osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali, údaje získané od dalších osob, údaje získané z veřejně přístupných zdrojů a údaje vzniklé při naší činnosti, a to pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny. Vyžadujeme předání jen těch údajů, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností, případně pro účely našich oprávněných zájmů, o kterých jsme Vás informovali.

Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás výrazně dotýkalo.

V.
Předávání osobních údajů

Nepředáváme Vaše osobní údaje jiným subjektům ani do třetích zemí bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají, vyjma případů, kdy je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje.

VI.
Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla do skončení výběrového řízení či do Vašeho vyřazení z probíhajícího výběrového řízení.

V případech zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, o kterém jsme Vás informovali, budou Vaše osobní údaje uchovávány obecně po dobu 3 let od skončení výběrového řízení (delší doba uložení údajů připadá do úvahy v případě pokračujícího soudního sporu nebo kontroly kontrolního orgánu).

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu jsou u nás uloženy po dobu trvání souhlasu, tj. 3 let, pakliže nebude z Vaší strany souhlas odvolán dříve.

VII.
Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

  1. právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
  2. právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
  3. právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;
  4. právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
  5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;
  6. právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;
  7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho mailu info@malina-vrse.cz.

VIII.
Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

Dbáme na to, aby k osobním údajům, které zpracováváme, měly přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

V některých případech používáme k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na náš pokyn a jsou zavázáni dodržováním platných předpisů o ochraně osobních údajů. Jedná se zejména subjekty poskytují společnosti účetní, serverové, webové, cloudové, nebo IT služby a další subjekty v případě potřeby.

Třetím subjektům Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné. Jedná se zejména o subjekty poskytující společnosti právní a daňové poradenství, přepravní a poštovní společnosti a další subjekty v případě potřeby.

Všichni zpracovatelé a třetí subjekty budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí produktů a služeb, plnění smluvních a zákonných povinností, či výkon našich oprávněných zájmů v souladu se zákonem.

Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, zavazujete se je seznámit s těmito zásadami.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018